EnoFix C7 – Vi sinh xử lý mùi nước thải công nghiệp